Standardization of Eddy Current Testing Calibration for Valve Spring Wire

University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Abstract: Elektromagnetisk provning (ECT) har blivit en av de mest använda metoderna för attkvalitetssäkra produkter där icke-destruktiv testning av material krävs. Vid provning av ståltrådinteragerar utrustningen med det testade materialet och upptäcker ytdefekter och, i vissomfattning, om strukturen skiljer sig från det kalibrerade provet. Om produkten befinner sigutanför specifikationen, skrotas den eller ombearbetas. Denna Mastersuppsats undersökerkalibreringsförfarandet för elektromagnetisk provning som utförs av Suzuki Garphyttan, som är enav de största tillverkarna i världen av ventil- och transmissionsfjädrar för bilindustrin. Genom deslutsatser som framgår av denna rapport, som baseras på undersökningar gjorda i vetenskapligaartiklar och genom att analysera den data som inhämtats från produktionen, presenteras enstandardisering av kalibreringsförfarandet. Detta är nödvändigt för att säkerställa såväl testernastillförlitlighet, såväl som minimering av risken för att skrota ut material på grund av felaktigainställningar, till exempel på grund av otillräckligt signal-brus (S/N)-förhållande. Fokus ligger påsond-baserad, roterande testning, i denna avhandling kallad circografen, eftersom den är manuelltkalibrerad.Några av de konstaterade resultaten i rapporten är:● Standard Operating Procedures (SOP)-baserade instruktioner implementeras i företagetskvalitetssystem. Detta för att minska variationer i kvalitet mellan olika operatörer ochmaskiner.● Ett förslag på intervaller för värden (fasvinkel, förstärkning, korrigering av filter och såvidare) presenteras. Detta är baserat på insamlad unik produktionsdata från operatöreroch utförda test.● Fasvinklarna som används varierar inom specifika intervaller och bestäms av materialval iallmänhet och frekvensval i synnerhet.● Konduktivitets- och permeabilitetsvärdena för oljehärdad tråd, liksom penetrationsdjupetför tre olika frekvenser presenteras.● Härdningsfel kan inte detekteras i roterande provning● Ökat kolinnehåll minskar den elektriska ledningsförmågan och ger ökad resistivitet, vilketgör att fasen flyttar sig och resulterar i ett minskande gap mellan brussignal ochspricksignal.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)