Enzootisk pneumoni hos kalv : agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Abstract: Enzootisk pneumoni är ett vanligt hälsoproblem hos kalv och ingår i bovine respiratory disease- komplexet (BRD), tillsammans med shipping fever och bovine respiratory distress syndrome. Enzootisk pneumoni är en multifaktoriell sjukdom och orsakas av en kombination av mikrobiologiska agens, miljöfaktorer som predisponerar och faktorer hos den enskilda individen. Infektioner med bovint respiratoriskt syncytialt virus, bovint coronavirus, bovint parainfluensa-3 virus och bovint herpesvirus-1 predisponerar för sekundära infektioner orsakade av främst Pasteurella multocida, Mannheimia haemoyltica, Histophilus somni och Mycoplasma bovis. Dessa sekundära infektioner är ofta mer allvarliga och har negativ påverkan på överlevnad, tillväxt, inkalvningsålder och eventuellt mjölkproduktion under första laktationen. De virus som ingår i BRD-komplexet är alla höljebärande och känsliga för uttorkning, varför hög luftfuktighet, som ofta förekommer i kallt klimat i stallar med otillräcklig ventilation bidrar till ökad morbiditet. Grupphållning av kalvar medför goda möjligheter till direkt smittspridning vilket leder till ökad förekomst av pneumoni. Vidare måste den enskilda kalven vara mottaglig för infektion för att allvarlig sjukdom ska bryta ut. Stress, immunosupression, att tidigare ha haft diarré samt genetiska faktorer predisponerar. Enzootisk pneumoni påverkar tillväxt, både daglig viktökning och tillväxt i höjd negativt, leder till sämre överlevnad och högre sannolikhet att en kviga kommer att kalva in sent. För en kalv som har haft pneumoni under tillväxtperioden kan slaktvikt och slaktkroppsegenskaper påverkas negativt. Den största ekonomiska förlusten som orsakas av enzootisk pneumoni är sämre överlevnad, men sämre tillväxt och produktion och högre inkalvningsålder påverkar också ekonomin negativt, eftersom enzootisk pneumoni i många fall är ett besättningsproblem där många djur insjuknar. På grund av sjukdomens komplexa etiologi, med synergism mellan olika mikrobiologiska agens och miljöfaktorer är miljön den enskilda faktor som en producent kan arbeta med för att minska risken för smittspridning. Tillräcklig ventilation, bra hygienisk kvalitet i kalvarnas miljö och att undvika att blanda djur av olika åldrar är viktiga faktorer för att undvika utbrott av enzootisk pneumoni.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)