The Legitimacy of the InfoSoc Directive - Specifically Regarding the Copyright Exceptions

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Det digitala samhällets utmaningar för EU:s upphovsrättsliga system är många. Med syftet att implementera WIPO:s internettraktater från 1996, samt att horisontellt harmonisera regelverket för upphovsrätt och närliggande rättigheter, antog EU år 2001 det mycket kritiserade InfoSoc-direktivet. Dess mest kontroversiella delar rör upphovsrättsundantagen samt det specifika skyddet som ges till tekniska skyddsåtgärder. I det här arbetet framförs att direktivet inte åstadkom det uttalade målet om harmonisering av den inre marknaden, och att det misslyckades att respektera medlemsstaternas rättskulturer på ett adekvat sätt, samt att det inte tog tillräcklig hänsyn till frågor om konsumentskydd, som EU:s funktionsfördrag kräver. I sin balansering av upphovsrättsinnehavares och allmänhetens intressen, tog inte InfoSoc-direktivet tillräcklig hänsyn till slutanvändares behov av ett dynamiskt regelverk. Den uttömmande listan upphovsrättsundantag i artikel 5 beaktade inte att det i den digitala sfären uppkommer nya affärsmodeller på löpande band. Detta har begränsat medlemsstaternas handlingsutrymme i att bemöta framtida teknologiska utvecklingar. Genom att alla utom ett upphovsrättsundantag gjordes frivilliga, har medlemsstaterna i stort behållit sina tidigare upphovsrättsundantag. Nio år efter direktivets antagande och i motsats till direktivets ursprungliga syfte, är bristen på harmonisering fortfarande stor. Undantagslistans uttömmande natur misslyckades med att respektera medlemsstaternas rättskulturer, särskilt i den digitala sfären där klausulen om undantag av mindre betydelse inte är tillämplig. Genom att frångå tidigare sekundärrätt såsom mjukvarudirektivet, skapar InfoSoc-direktivet ny terminologi och nya regleringar gällande privatkopieringsundantaget och tekniska skyddsåtgärder, med den primära effekten att upphovsrättsinnehavare legitimt kan på kontraktuell och teknologisk väg inskränka användandet av undantag. Säkerhetsnätet mot detta, artikel 6(4), utformades på ett sådant sätt att medlemsstaterna fråntogs effektiva verktyg mot teknologiska inskränkningar. Artikeln är överhuvudtaget inte tillämplig på interaktiva on-demand-tjänster. Framtida förbättringar och modifieringar är möjliga. Medan ett EU-rättsligt upphovsrättssystem inte på länge kommer att se dagens ljus, kan harmonisering av upphovsrättsundantag åstadkommas bättre, genom en kortare, icke-uttömmande lista med bredare undantag, i vilken hänsyn tas för medlemsstaternas behov att anpassa sig till framtida teknologisk utveckling. Privatkopieringsundantagen skulle kunna appliceras helt i den digitala sfären genom att skapa ett system med privatkopieringsersättning ovanpå t.ex. bredbandsavgifter, samtidigt som man tillåter obegränsad digital privatkopiering för ickekommersiellt bruk. Genom att omforma undantag till användarrättigheter, kan man säkerställa att kringgående av tekniska skyddsåtgärder för vissa ändamål blir lagligt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)