Leasing - A Comparative Study of Swedish and Japanese Retail Firms

University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Author: Viktor Brage; Gustaf Eckerström; [2009-03-12]

Keywords: ;

Abstract: Det finns många anledningar för företag att använda leasing som ett finansieringsalternativ. Idag är leasing ett vida utbrett medel för förvärv av anläggningstillgångar och utgör en markant del av företags totala kapitalinvesteringar. I Japan utgör leasing ungefär 9 procent av totala kapitalinvesteringar. I Sverige är andelen något större. Enligt många tidigare studier är detaljvaruhandel det industrisegement som är förknippat med störst andel leasinganvändning. Inom det industrisegmentet använder dock japanska företag leasing i mycket större utsträckning än svenska företag. Denna studie ämnar att undersöka likheter och skillnader mellan svenska och japanska detaljhandelsföretags karaktärsdrag. Vidare skall funna resultat ligga till grund för att förklara varför japanska detaljhandelsföretag använder sig utav leasing i mycket större utsträckning än svenska detaljhandelsföretag. Data har insamlats ifrån tre källor: enkäter och intervjuer med företagsrepresentanter, enkäter och intervjuer med industriexperter och företagsspecifik finansiell data. Denna studie har funnit många likheter och skillnader mellan svenska och japanska detaljhandelsföretag där de mest signifikanta berör (1) typen av tillgångar som leasas, (2) företagens lönsamhet, (3) konkursrisk, (4) bekvämlighet kontra kostnadseffektivitet och (5) den uppfattade vikten av ägarskap. Studien identifierar sedermera tre huvudsakliga faktorer som förklarar skillnaden i leasinganvändning mellan svenska och japanska detaljhandelsföretag: mognaden av japanska detaljhandelsföretags leasingmarknad, svenska detaljhandelsföretags defensiva inställning och japanska detaljhandelsföretags relativt låga lönsamhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)