Biodiversitet i det urbana landskapet : implementering av ekologiskt hållbara miljöer i det urbana landskapet och dess inverkan på människans meningsskapande samt attityder

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Uppsatsen belyser ett viktigt problem, nämligen att det generellt kan konstateras att sättet de urbana landskapen utformas på idag varken gynnar den ekologiska hållbarheten eller biodiversiteten. På lång sikt skapas det stora problem då ett hållbart ekosystem samt biodiversitet lägger en stabil grund för att klara framtida klimatpåfrestningar. Ambitionen är att informera landskapsarkitekter och samhället om meningsskapandets och attitydernas roll i människans förhållningssätt till sin närmiljö. Arbetet bygger på en litteraturstudie som främst grundar sig på olika resonemang, teorier och empirisk data från böcker och vetenskapliga artiklar. Människans relation till naturen och det urbana landskapet, meningsskapande, attityder samt landskapsarkitektens yrkesroll utreds närmre. Resultaten visar att meningsskapande är komplext med många ingående faktorer. Detta faktum samt att slutsatserna inte grundar sig på resultaten av en faktisk implementering av ekologiskt hållbara miljöer i det urbana landskapet, gör att det endast kan dras slutsatser om sannolikheten att ett implementerande av ekologiskt hållbara miljöer påverkar meningsskapandet samt attityderna i en viss riktning. Hur attitydförändringen påverkar biodiversiteten i det urbana landskapet är också antaganden grundade på litteraturstudier. Individens meningsskapande kring ekologiskt hälsosamma miljöer i det urbana landskapet utgör en viktig nyckelfaktor till attitydförändring gentemot biodiversitet i det urbana landskapet. Nämnvärt är dock att de parametrar som bidrar till meningsskapande, exempelvis kulturella värderingar och tankemönster, är tidskrävande processer. Då syftet är att införa biodiversitet i det urbana landskapet är det viktigt att påbörja en implementering av ekologiskt hållbara miljöer, eftersom en förändring av attityderna, gentemot biodiversitet i det urbana landskapet, annars blir svår att aktualisera.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)