Flisning av buntade träddelar från klen gallring

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: Syftet med studien var att mäta produktivitet vid flisning av buntade träddelar från klen gallring. För att mätta produktiviteten genomfördes en tidsstudie vid flising av buntade träddelar. Studien innefattar även olika kvalitetsvariabler för bränsleflis så som fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning. Analyserna genomfördes på Biobränsletekniskt Centrum (BTC), där angivelserna enligt svensk standard för analysering av de olika kvalitetsvariablerna följdes. Buntarna som användes i studien var lagrade på Umeå kommuns terminal på Ersmarksberget. Det var även här flisningsstudien ägde rum. Efter invägning placerades buntarna i tre olika högar med ca 25 ton i vardera hög. Tidsstudie genomfördes som en frekvensstudie med tre upprepningar. Provtagning av flis togs direkt efter flisning för att senare analysera kvalitetsvariablerna. Systemet studerades i totalt ca 1,4 G0-timmar och den effektiva flisningstiden uppgick till 82 % av G0-tiden. Arbetsmomentet som upptog störst tidsåtgång var krancykelarbetet som stod för ca 63 % av den totala tidsåtgången. Av totala antalet hanterade buntar var ca 9 % sedan tidigare sönder, eller gick sönder under försöket. Produktiviteten uppgick i medeltal till 55 ton per G0-timme vilket motsvarar ca 29 ton TS/G0-timme. Den effektiva flisningstiden i vårt försök var ca 16 procentenheter högre än vad erhölls vid en liknande studie som genomfördes 2014. Skillnad i effektiv flisningstid beror troligtvis på att den tidigare studien använde sig av ett ”hett” system som är beroende av lastväxelbil. Resultatet för produktiviteten vid flisning av buntade träddelar från vår studie var något lägre än en studie som flisade träddelar vilket främst beror på att medelvolymen för de enskilda träddelarna var högre i den tidigare studien.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)