Palynological investigation of coal-bearing deposits of the Thar Coal Field Sindh, Pakistan

University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

Abstract: Palynologiska och sedimentologiska studier av prover från en borrkärna från Thar-kolfältet (nedre Indus Bassängen), Pakistan har genomförts. De kenozoiska sedimenten ligger på det granitiska urberget (som utgör den Indiska skölden) och utgörs främst av kolavlagringarna vilka är mellanlagrade av sandsten och silt-sten.. Thar är namnet på det stora ökenområde som breder ut sig i gränsområdet mellan Indien och Pakistan och som överlagrar rika kolfyndigheter på båda sidor om gränsen. Genom att jämföra borrkärneloggen och resultaten av palynofaciesanalysen från denna studie så kan successionen indelas i tre paleoekologiska enheter; 1. våtmarksmiljö; 2. träskmiljö med kolbildning; 3. fluvial flodslättsavlagring. Den nedre delen av borrkärnan med de kolbärande intervallen avsattes under anoxiska till måttligt anoxiska förhållanden medan den övre delen deponerades under helt oxiska förhållanden.De palynologiska associationerna består enbart av icke-marina palynomorfer, dvs. pollen spo-rer samt alger och svampsporer. Totalt identifierades 60 arter. Dessa utgörs främst av pollen och domineras av pol-len från blomväxter (angiospermer). De kolbärande sedimenten är intressanta då de uppvisar en hög mångfald av pollen och sporer, men i sedimenten i övergången mellan flodslättsavlagringen och kolavlagringarna är bevarings-graden dålig. Där utgörs den palynologiskaassociationen av en stor andel amorft organiskt material (AOM). Detta sammanfaller med ett intervall som visar på kraftigt reducerade (anoxiska) förhållanden och här innehåller sedi-menten även pyrit. I den basala delen av borrkärnan dominerar palm pollen representerat av pollen tillhörande släktet Spinizoncolpites och Proxapertites. Förekomst av dessa arter indikerar att sedimenten avsattes i en kustnära träskmiljö. Dessa resultat överensstämmer med andra studier från området och tyder på ett varmt och fuktigt klimat med en tropisk regnskog. Förekomsten av svampsporer och hyfer i proverna stöder dessa iakttagelser.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)