Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Detta arbete behandlar stadsförtätningen i Eriksberg, Uppsala och hur den har an-vänts som en lösning på bostadsbristproblematiken. Bostadsbristen i Uppsala har lett till ökad förtätning på grund av dess fördelar. Genom stadsförtätning tas mindre mark i anspråk och befintlig infrastruktur förbättras och byggs på. Idag har även förtätnings andra konsekvenser uppmärksammats såsom hot för stadsnära grönområden. Förtätning i sig har studerats i många forskningsarbeten av landskapsarkitekter och stadsplanerare. I detta arbete har förtätning undersökts som koncept samt hur synen på den har förändrats och planerares argument för förtätning. Vidare har förtätning studerats i Eriksberg med fokus på dess möjliga påverkan på de sociala värdena i Eriksberg. Fallet Eriksberg har studerats med hjälp av manualen The Cityland. Manualen har varit applicerbar på fallet men behandlade inte alla aspekter i planeringen av Eriksberg.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)