Development of techniques and procedures for evaluating ice quality in ice rink applications

University essay from KTH/Energiteknik

Author: Mike Dietz; [2016]

Keywords: ;

Abstract: Denna rapport presenterar de kritiska parametrarna inom isproduktion, en utvärdering av dessa samt dess inflytande på isens kvalitet. För isens kvalitet är syftet att finna objektiva kriterier för vad som är bra eller dåligt, föreslåolika metoder för att utvärdera dem samt vilken typ av vattenbehandling som kan vara till nytta.När man talar om iskvalitet tänker de flesta människor på isens hårdhet som en del av det och det är den som mest beskrivna och diskuterade egenskapen. Förutom detta är även isens och vattnets mineralinnehåll, mängden av innesluten luft, temperatur, mängden producerad snö, samt transparens. Många parametrar som alla är kopplade till isens hårdhet. Antingen påverkar de isens hårdhet eller påverkas av den.Testerutfördes huruvida vattnets elektriska ledningsförmågan påverkar isens elektriska ledningsförmåga. Syftet var att kontrollera om mineralinnehållet i isen kan mätas på ett snabbt och enkelt sätt utan att behöva ta prover, smälta snön och sedan mäta vatten-konduktiviteten bara genom att använda en anordning för att mäta isytans ledningsförmåga. En korrelation mellan de två värdena kunde visas även om variansen mellan de olika testkörningarna var ganska hög.Därefter togs prover från ishallar för att bestämma korrelationen mellan mineralinnehållet i det utspillda kranvattnet och mineralinnehållet på isytan. Mot antagandet att färre mineraler i vattnet skulle leda till ett lägre mängd på isytan, kan en direkt korrelation inte fastställas. Även på samma isbana var skillnaderna mycket högt.Vid provning av inverkan av mineralhalten i vattnet på isens hårdhet kunde endast en liten negativ korrelation fastställas. Resultatet bör inte värderas för högt, eftersom provningsmetoden kunde ha varit olämpligt.Baserat på alla testresultat kan ingen förbättring av iskvaliteten förväntas vid avsaltning av vattnet som förbehandling. På andra sidan, att sprida varmvatten vid nytillverkning av is verkar ha ett högre inflyttande och leder till mycket bättre resultat

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)