Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. Genom att kombinera solpaneler med gröna tak ökar effektiviteten hos solpanelerna som en följd av att växtligheten kyler ned dem. Utöver detta har gröna tak fördelar som dagvattenfördröjning, renande effekt på vatten och luft, fysiskt skydd för underliggande tak och en ökad biologisk mångfald. Gröna tak är väldigt aktuellt i och med den förtätning som sker både i Sverige och resten av världen. Samtidigt står vi inför stora utmaningar när det kommer till energiförsörjning, och efterfrågan på hållbara energilösningar blir allt högre. Energiproduktionen från en solpanel är en av de mest hållbara teknikerna som finns idag, men den behöver effektiviseras. En ytterligare aspekt är att solpanelerna behöver täcka en yta, samtidigt som det råder platsbrist i städer. Det är emellertid inte bara i städer som det råder brist på ytor. I Skåne finns god jordbruksmark som bör bevaras för att säkra framtida matproduktion. Regionen är även i behov av att bygga fler bostäder på grund av befolkningstillväxt. Förändringar i odlingslandskapet har lett till stora effektiviserade monokulturer där livsmiljöer för växter och djur försvunnit. Detta arbete handlar om biosolar roofs och undersöker om det finns användning för biosolar roofs på landsbygden. Gröna tak är intressanta eftersom tomma takytor erbjuder en plats för grönska. Jag kom fram till min frågeställning då jag ville undersöka om det går att använda biosolar roofs som en metod för att öka den biologiska mångfalden på skånska landsbygden. Resultatet av litteraturstudien visar att Biosolar roofs har potential att gynna biologisk mångfald på den skånska landsbygden. För att avgöra hur effektiva taken är som metod för detta krävs vidare studier. Tekniken inom solenergi behöver utvecklas vidare för att det ska bli ekonomiskt hållbart för verksamheter att övergå till solenergi. Utvecklingen går dock snabbt och solenergin blir allt mer konkurrenskraftig.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)