Portfolio Risk : In the eyes of institutional portfolio managers

University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

Abstract:

Bakgrund Människor måste alltid fundera över risk och avkastning. Att omkring 80% av svenskarna äger någon form av fond skapar ett stort beroende av hur en extern aktör, portföljförvaltare, ser på begreppet och hur de hanterar portföljrisken mer precist. Det är därför intressant för alla investerare att förstå om och hur portföljrisk används och ses på utifrån förvaltarna som styr över vårt sparande. Är deras synsätt speglat i de befintliga teorierna och används den ofta kritiserade riskvariabeln beta i praktiken.

Syfte: Syftet med magisteruppsatsen är att förklara och analysera hur institutionella investerare använder risk i portföljförvaltning, illustrera hur de i praktiken använder riskvariabler och om risk är nära relaterat till avkastning.

Metod: Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsmetodiken för att kunna analysera hur portföljförvaltare ser på portföljrisk. Ett slumpmässigt urval av nio portföljförvaltare, oberoende av storlek och strategi, valde att ställa upp på intervjuer. De intervjuade fick fritt besvara frågorna för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av de olika uppfattningarna inom portföljrisk.

Slutsats: Analysen av det empiriska materialet visar att det är svårt att frambringa en enhetlig syn på portföljrisk och definition av densamma. De intervjuade skiljer sig åt i de flesta frågor förutom i kritiken mot betas värde som riskvariabel. Ingen använder beta som främsta riskmått, istället används riskvariabler som Value at Risk, tracking error och/eller variansen av avkastning.

De statligt ägda fonderna använder sig av strategier där riskhantering kommer i främsta rummet och de ser även en stark koppling mellan risk och avkastning. Värdet av riskhantering skiljer sig åt bland de privata portföljförvaltarna eftersom några aktivt justerar och övervakar risknivån medan andra inte använder sig av risktänkande alls. Korrelationen mellan risk och avkastning är inte heller uppenbar då några anser att sambandet inte alltid är positivt eller linjärt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)