Analysis of organic compounds in the rhizosphere soil of Cyperus rotundus using LC-MS

University essay from KTH/Kemi

Abstract: Den presenterade studien hade som syfte att utveckla en extraktions-, provpreparerings- och analysmetod för jorden, i vilken gräset Cyperus rotundus växer, i ett försök att identifiera möjliga äggläggningsattraherande ämnen för myggan Anopheles gambiae. Högupplösande vätskekromatografi med hydrofob stationär fas (RP-HPLC, en.) med Masspektrometri med Elektrosprejjonisering (ESI-MS, en.) användes för separation och detektion av de extraherade proverna. Ett flertal extraktionssatser gjordes, där parametrar och tekniker ändrades under utvecklingen av arbetet. Ultraljudsassisterad extraktion (UAE) av jord i en 50:50 (v/v) blandning av metanol och vatten visades vara mest effektiv av de undersökta metoderna. Upprening av jordextraktioner med fastfasextraktion (SPE, en.) visades ha en positiv inverkan på signalintensiteten i kromatogrammen såväl som att reducera intensiteten av de systemtoppar som eluerar vid dödtiden. Detta indikerar att de poläraste ämnena har renats bort. En jämförelse gjordes mellan en extraktion av jord som legat i blöt i fem dagar och jord som extraherats utan att blötläggas. En skillnad kunde ses och visades genom att jämföra kromatogram och masspektra från de två proverna. Tandem-MS-experiment gjordes för ett flertal prekursorjoner med avsikt att identifiera ämnena genom jämförelse med databaserna Human Metabolome Database (HMDB), Metlin och Massbank, men inga överrensstämmande jämförelser kunde göras. Tandem-MS-resultaten användes även för att jämföra efter varandra följande kromatografiska toppar med liknande MS1-spektrum. En identifieringsmetod bör utvecklas innan metoden som presenterats i detta arbete valideras och vidareutvecklas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)