Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. De senaste decennierna har samtidigt betydelsen av samverkan och lokalsamhällets delaktighet i samhällsplaneringen blivit allt viktigare. Detta ses idag som en förutsättning för en hållbar utveckling. Den här fallstudien syftar till att undersöka en svensk kommuns förutsättningar att skapa intern och extern delaktighet kring en grönstrukturplaneprocess. Studien undersöker hur delaktighet genom en ömsesidig lärandeprocess skulle kunna designas. Dessutom utreds hinder och möjligheter för att uppnå långsiktighet i delaktighetsarbetet utifrån planens fokusområden ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Fallstudien är lokaliserad i Vaggeryds kommun i Jönköpings län. Genom ett aktivt deltagande under arbetsmöten och samtal med projektledare i Vaggeryds kommun har studien blivit en del av grönstrukturplanens uppstartsprocess. Semi-strukturerade intervjuer och litteraturstudier har utgjort kompletterande metoder. Studien visar på en toppstyrd process med begränsade resurser men med stort engagemang och höga ambitioner hos projektledningen. Studier av litteratur och referensexempel visar på att ömsesidiga lärandeprocesser har potential att bygga tillit och nätverk mellan människor och att delaktighetsprocessens struktur är central för att uppnå en ömsesidig lärandeprocess. Lämpliga aktörer och metoder att använda i den aktuella kommunen föreslås. Kommunens starka föreningsliv, en framväxande lokal politisk diskurs kring delaktighet och en engagerad projektgrupp utgör centrala styrkor i processen. Flera hinder finns för att uppnå en ömsesidig lärandeprocess och långsiktighet med delaktighetsarbetet. Dessa hinder avser framförallt bristande tidsmässiga och ekonomiska resurser, men även brist på intern samordning och engagemang. Slutligen ges några rekommendationer för hur kommunen skulle kunna arbeta vidare med ekosystemtjänster och delaktighet med långsiktighet som målsättning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)