Den ekonomiska konsekvensen av ett effektiviseringsprojekt : fallet förbättrad timmersortering med hjälp av röntgen och 3D-mätram

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: För att öka lönsamheten på ett sågverk gäller det att sortera timret rätt från början. En mer precis timmersortering resulterar i ett effektivare flöde genom hela produktionsprocessen. Förbrukningen av resurser i sågverket minskar samtidigt som det medför möjligheten att redan innan sönderdelningen av timmerstocken kunna styra rätt råvara mot efterfrågad produktkvalitet. Denna sortering är speciellt intressant när det gäller uppdelningen av frisk- och svartkvistig stock. En friskkvistig råvara är speciellt lämpad för vissa produkter med estetiska kvalitetskrav och den svartkvistiga råvaran lämpar sig väl i produkter där kraven på hållfasthet är speciellt starka. Syftet med denna studie är att visa på de konkreta ekonomiska effekter som ett väl avgränsat effektiviseringsprojekt i sågverksmiljö kan innebära. Studiens effektiviseringsprojekt har gått ut på att förbättra träffsäkerheten i timmersorteringen. Genom att bättre utnyttja den befintliga röntgenramens möjligheter och ta in ett större antal kvalitetsparametrar som underlag för bedömning och sortering av timmerstockar, har jag utvecklat nya sorteringsregler för timret som medför högre utfall av den sågade målprodukten från timmerklassen 1850FRK (friskkvist) samt, som en konsekvens, även högre utfall av målprodukten från timmerklass 1850SVK (svartkvist). Utvecklingen av de nya sorteringsreglerna har skett genom multivariat analys av kvalitetsparametrar på timmer och sågad vara. Denna studie visar att det är möjligt att höja precisionen i timmersorteringen med hjälp av att kombinera 3D-mätram och 2D-röntgen. Precisionen i timmersorteringen ökar med 4,2 % (85,5 % till 89,1 %) med införandet av den framarbetade sorteringsmodellen jämfört med nuvarande sortering. Precisionen i råsorteringen ökar med 2,4 % (91,9 % till 94,1 %). Studien innehåller en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av denna förbättring. Resultatet av en förbättrad timmersortering medför ett ökat täckningsbidrag för hela timmerklassen 1850 på 3,7kr/m3fub. Det framarbetade sorteringsförslaget är endast applicerbart på den aktuella timmerklassen och kan inte gälla generellt för totala råvaruvolymen. Resultat kan däremot ge en fingervisning av den potential ett bredare effektiviseringsprojekt skulle kunna medföra om denna typ av flödesoptimering skulle utföras på alla de timmerklasser som särskiljer mellan frisk- och svartkvistiga stockar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)