Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Detta arbete undersöker hur artdiversiteten bland buskar ser ut i Malmös centrala delar, samt skillnader mellan detta områdes inre och yttre delar. 400 slumpmässigt framtagna cirkelytor på 100 kvm inventerades och i varje cirkelyta uppskattades hur många procent av den som var hårdgjord yta, grönyta och buske/buskar. Sammanlagt identifierades 26 olika arter vid undersökningstiden, som var januari och februari 2020. I den inre delen fanns 8 arter som inte fanns i den yttre, medan 9 arter fanns i den yttre delen som inte fanns i inre delen av området. 9 arter var gemensamma för båda delarna. Artdiversiteten undersöktes med 10-, 20-, 30-regeln som hänvisar till att det inte bör finnas mer än 10 % av en art, 20 % av ett släkte eller 30 % av en familj i en stad. Arterna Syringa vulgaris och Symphoricarpos x chenaultii översteg 10 %, inga släkten översteg 20 % och familjen Rosaceae översteg 30 % av det undersökta buskbeståndet. Resultatet visar att artrikedomen bland buskar är relativt låg i de undersökta områdena och att det finns skillnader i artsammansättningen mellan olika delar av staden. Staden lever i vissa fall inte upp till 10-, 20-, 30-regeln, vilket kan resultera i en minskad resiliens mot skadegörare och patogener.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)