Innovativa samarbeten mellan företag : en analys av påverkande faktorer

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Efterfrågan på tidningspapper har succesivt minskat de senaste åren, något som skapat utmaningar för skogsindustrin. En ändrad efterfrågan kan kräva en förändring av skogsbrukets attityd i form av högre grad av innovation. Innovation syftar till forskning och utveckling av befintliga konkurrensfördelar, något som kan öka ett företags konkurrenskraft. Denna studie kartlade vad respondenter från större företag från blandade sektorer och mindre företag på skogssektorn ansåg om innovativa samarbeten. Studiens syfte var att ta reda på vilka faktorer som påverkar ett innovativt samarbete konstruktivt och alt. destruktivt, samt vilka meningsskiljaktigheter det eventuellt finns mellan de olika grupperna. Material som användes till studien insamlades av forskningsinstitutet Innventia under workshops med deltagare från olika företag där 21 stycken påståenden angående innovativt samarbete utvärderades. För denna studie valdes och analyserades data från två grupper, en med större företag från olika sektorer och en med mindre företag från skogssektorn. Det rådde en generell konsensus mellan grupperna vilka påståenden som var konstruktiva respektive destruktiva. Undantaget var huruvida det är var konstruktiv eller destruktivt om det större företaget gjorde sina investeringsbeslut separat från det mindre företaget. Resultatet visade även att det mest konstruktiva för ett samarbete är att ledningen är engagerad i samarbetet, det mest destruktiva å andra sidan anses vara att ett administrativt system från det större företaget introduceras till det mindre.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)