Produktutveckling av industrialiserade byggnadskoncept: En undersökning av möjligheten att utnyttja metoder från tillverkningsindustrin

University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

Abstract: Industrialiseringen av tillverkningsindustrin har kommit längre än inom byggbranschen. Detta gäller även produktutvecklingsprocesser, där man inom tillverkningsindustrin kan hitta väldokumenterade metoder för att kontrollera arbetsprocessen. Den här typen av dokumentation saknas när det gäller produktutvecklingsmetoder för byggnadskoncept. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka hur produktutveckling av byggnadskoncept och deras plattformar utförs i byggbranschen. Metoderna för produktutveckling som används inom byggbranschen undersöks med utgångspunkt från metoder inom tillverkningsindustrin. På så sätt är det möjligt att undersöka hur kunskap som finns om produktuveckling inom tillverknings-industrin kan vara till nytta inom byggbranschen.
En fallstudie har utförts av två byggnadskoncept som har utvecklats och används av NCC. Det första byggnadskonceptet, NCC Folkboende, innehåller hyreslägenheter och har en hög grad av förspecifiering. Konceptet utvecklades av NCC Construction i Umeå och består av en teknisk-, en arkitektonisk- och en processplattform. Det andra byggnadskonceptet används av NCC Housing i Tyskland och innehåller hyres- eller egendomslägenheter. Det har en låg grad av förspecifiering och innehåller en teknisk- och en processplattform. Information om de två byggnadskoncepten och hur utvecklingsprocessen av dem gick till samlades genom att göra intervjuer och obserationer, samt genom att studera konceptspecifika dokument. Undersökningen visar att båda byggnadskoncepten utvecklades baserat på vältestade metoder och erfarenheter från tidigare projekt, och genom att använda multifunktionella arbetsgrupper. Vid utvecklandet av NCC Folkboende använde projektgruppen ett iterativt tillvägagångssätt för att utveckla förslaget. Inga systematiska metoder användes i någon av de två utvecklingsprocesserna. I båda fallen valdes ett förslag ut tidigt i processen som sedan vidareutvecklades och förfinades.
Analysen av resultatet visar att metoder från tillverkningsindustrin kan användas för att beskriva utvecklingsprocessen av ett byggnadskoncept med en hög grad av förspecifiering. Ett byggnadskoncept med en låg grad av förspecifiering främjar istället kontinuerlig utveckling redan från början av utvecklingsprocessen. Fokus ligger då mer på produktplattformen än på byggnaden som produkt. I båda utvecklingsprocesserna i den här studien användes intuitiva metoder. Användandet av multifunktionella arbetsgrupper, redan vältestade byggsystem och lösnigar, samt ett aktivt arbete med kontinuerlig utveckling möjliggör för god design och funktionella resultat. Man har dock inte säkertställt att lösningarna är de mest optimala genom att använda strukturerade metoder för produktutveckling. Inom byggbranschen verkar man använda intuitiva metoder och en bas av personliga erfarenheter som grund för produktutveckling och kontinuerlig utveckling. Man skulle kunna dra lärdom från tillverkningsindustrin när det gäller användandet av strukturerade metoder som gör att man kan kontrollera framdriften och resultatet av produktutvecklingen av nya byggnadskoncept. Att använda den typen av metoder skulle kunna vara lönsamt för framgången av byggnadskoncept eftersom man på så sätt kan minska graden av vilken framgången beror på talangen hos de personer som är med i produktutvecklingsgruppen.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)