Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. Konsekvenserna av detta är att barnen riskerar att drabbas av ett flertal olika hälsomässiga samt sociala problem, samtidigt som avsaknaden på regelbunden utevistelse riskerar att fördröja barnens utveckling. Detta är även kopplat till att allt fler idag bor i städer, där tätbebyggda bostadsområden allt för ofta prioriteras över naturmark, vilket medför att barn har svårt att ta sig till naturen. Naturen är en lugn och avstressande miljö där barnen lär sig lättare och där de utvecklar sin sociala förmåga. Brist på naturvistelse leder till beteendeproblem, inlärningsproblem och risk för allvarliga sjukdomar. Följderna av avsaknad av naturvistelse som barn stannar inte heller i barndomen utan senare forskning har visat på att psykisk ohälsa och brist på grönområden och natur i närområdet under uppväxten riskerar att påverka individen även i vuxen ålder. Problemen som uppstår hos barn som inte har tillgång till naturen kvarstår länge i barnens liv. Barn som inte har tillgång till natur i sitt närområde går miste om lek-kvaliteter som inomhusleken inte kan väga upp för då leken inomhus begränsar barnen mycket mer. För jämställd, inkluderande lek som hjälper barnen utveckla fantasi, problemlösningsförmåga och risktänk är natur i barnens vardagsliv en nödvändighet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)