Social interaktion genom spontansport : en omgestaltning av Spelbomskans torg i Stockholm med fokus på sport och lek

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Våra motionsvanor idag tyder på att den spontana och självorganiserade sporten ökar. För att röra sig är sporthallen inte längre det enda valet av plats. Vi rör oss även i parker, stadsskogar, på torg eller på stadens gator. Att utöva sport i syfte att tävla har minskat i betydelse medan den lekfulla och hälsosamma aspekten blivit en allt större drivkraft. Detta tyder på att möjligheter till mer spontana sportytor bör beaktas vid planering av offentliga miljöer. Med spontansport finns möjligheter att skapa nya typer av sociala mötesplatser i stadens offentliga rum. Detta är högst relevant för landskapsarkitekter som har en direkt påverkan på utformningen av utemiljöer. Den pågående förtätningen av städer har lett till att fler människor och funktioner ska få plats på samma yta. Många ytor i staden är underutnyttjade och har potential att bli nya, attraktiva stadsrum för den ökande befolkningen. Ett sätt att ta till vara på dessa ytor är att planera för spontansport. Det bidrar inte bara till mer livfulla platser och ökad fysisk aktivitet utan kan även främja social interaktion då fler människor befinner sig på samma plats. Syftet med detta kandidatarbete var att göra ett gestaltningsförslag på en spontansportyta på Spelbomskans torg i Stockholm. Arbetet inleddes med en förstudie för att få en förståelse om hur sport kan integreras i stadsmiljöer samt vilka fysiska förutsättningar som främjar social interaktion. Utifrån inventering och analys av platsen utarbetades ett program, som tillsammans med inspiration från andra spontansportytor låg som grund till arbetet med gestaltningen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)