Effektiviteten hos marknadsaktiviteterna : En kvantitativ studie över hur studenter påverkas av marknadsföring

University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

Abstract:

Vid marknadsföring av musik finns det en mängd olika aktiviteter att använda sig av. Den traditionella marknadsmixen med dess beståndsdelar brukar användas, men eftersom marknadsföring inom musikbranschen är komplicerad används också andra aktiviteter. Liveframträdande, radiospelaningar och framträdande i TV är några av de aktiviteter som används inom det här området.

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka effektiviteten hos kanalerna som används för att få studenter att köpa musik. Vi ville se vilka kanaler som är effektivast, samt om det fanns några mindre effektiva kanaler vid marknadsföring av musik. Ytterligare hoppades vi på att få reda på hur ofta studenterna köper musik, samt om det fanns några anledningar till varför de inte köper mer musik.

Vi har använt oss av en kvantitativ metod där 305 studenter från högskolan i Jönköping svarade på frågor i enkätform.

Resultatet visar att respondenterna får information om nysläppt musik genom Word of Mouth, reklam och redaktionellt material i TV och radio. Den aktivitet som har störst påverkan på våra respondenter när det gäller att få information om musik och inköpsställe av musik är Word of Mouth.

Studenterna i vår undersökning köper musik i genomsnitt en gång om året. Anledningen till att de inte köper mer beror främst på att de skaffar sin musik på annat sätt samt att det är för dyrt med musik.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)