Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. I FN:s barnkonvention, som inte skiljer på barn oavsett kön eller funktionsnedsättning står det att alla barn har rätt till en utvecklingsfrämjande lek och rekreation. Ett barn med någon slags funktionsnedsättning kan uppleva problem med att nyttja platser utomhus som är till för lek och kan vara begränsade av utformningen av miljön trots att många hinder på offentliga platser, enligt Plan- och bygglagen, ska avhjälpas. Trots att det finns både lagar och regelverk i Sverige som säger att lekplatser skall vara tillgänglighetsanpassade samt flera studier som visar på alla fördelar med barns lek så är de flesta lekplatser idag inte tillgängliga. Detta kan bero på att det missas i projekteringsskedet, att det inte finns ekonomi inom kommunen för att tillgänglighetsanpassa eller för att det finns för lite kunskap kring ämnet. Arbetet utgörs av en litteraturstudie och intervjuer med syfte att ta reda på hur kommunerna arbetar för att deras lekplatser ska vara tillgängliga för alla samt om kommunernas arbete upplevs som tillräckligt av personer med funktionsnedsättningar. Arbetet innehåller intervjuer med personer anställda vid tre stora kommuner i Skåne, en lekredskapstillverkare och en tillgänglighetskonsult. Det framgår i arbetet att olika funktionsnedsättningar kräver olika anpassningar i den byggda miljön. Ofta finns ingen “universallösning” som fungerar för alla, men med det sagt kan en anpassning hjälpa många. Ledstänger, till exempel, kan vara avgörande för om barn med nedsatt syn skall kunna förflytta sig på lekplatsen självständigt men kan även vara ett bra hjälpmedel för andra barn. Exempel på vanliga åtgärder som görs i tillgänglighetsarbetet är bland annat att byta fallskyddsunderlag till gummigranulat, göra markbeläggning jämn, skärma av stora ytor och skapa mindre rum på lekplatsen, skapa skugga över sandlådan och installera ljud eller ljuslek på lekplatsen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)