Modelling Nitrogen Flows in Peri-urban Vegetable Field Plots in Nanjing, China

University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

Abstract:

Den snabba utvecklingen och urbaniseringen i stora delar av Kina har ett flertal konsekvenser för miljön. Yangtzedeltats ytvatten är till stor del eutrofierade, delvis p.g.a. diffusa förluster från jordbruket. I denna studie har kväve- och, till viss del, fosforflöden och förluster från två odlingsrutor i ett intensivt odlat grönsaksfält i ett tätortsnära område i Nanjing, med hög tillförsel av organiskt gödsel, undersökts med hjälp av den fältskaliga simuleringsmodellen GLEAMS. GLEAMS parametriserades och kalibrerades mot mätvärden av jordens vatten- och kväveinnehåll. Ett scenario med minskad kvävetillförsel simulerades sedan.

Simuleringen av vattenhalten i de olika horisonterna var inte utmärkt. Den simulerade mängden mineralkväve i marken var avsevärt lägre än den uppmätta. Detta kan bero på en felaktig simulering av mineraliseringen av organiskt kväve eller en för långsam nedbrytning av gödsel. Det är också möjligt att felen i vattensimuleringarna bidrog till underskattningen av mängden mineralkväve i marken. Simuleringarna på de båda odlingsrutorna gav liknande resultat, förutom att ruta B hade 20% större förluster av N via simulerad erosion och läckage. För fortsatt simulering av alternativa odlingsmetoder bör modellens parametrisering förbättras, särskilt vad avser parametrar kopplade till gödselns mineralisering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)