QCM Sensor Chip : – Construction of plastic parts for injection molding

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Ziad Fostock; [2009]

Keywords: ;

Abstract:

I augusti 2007 tillfrågades författaren av Attana AB om han kunde konstruera dennes QCM-sensorchip för formsprutning som en del av hans examensarbete inom industriell design. Examensarbetet innefattade de två plastdelarna som utgör hölget av sensorchipet. Ytterliggare skulle en ny konstruktionslösning som underlättar montering av sensorchipet föreslås, en given plats för identifikationsmärkning av sensorchipet skulle implementeras och den estetiska aspekten av designen skulle slutföras inom ramarna av arbetet. Arbetsprocessen innebar ett tvärdisciplinärt uppdrag som ingenjör, designer och projektledare i nära samarbete med andra utvecklings- och tillverkningsingenjörer, materialspecialister och biokemister. Arbetet fortskred iterativt genom fyra faser, nämligen: förstudie, analys, syntes och utvärdering. Arbetet resulterade i en förenklad monteringskonstruktion och en integrerad plats för identifikationsmärkning av chipet. Designen och konstruktionen var också till en viss gräns verifierade med hänsyn till generiska riktlinjer för formsprutning och av specialister som undersökte konstruktionslösningen.

En konstruktionslösning där ett snäppfäste integrerades för att underlätta montering av delarna presenterades av författaren. Dessutom presenterades ett urval av lämpliga material. I framtida arbete måste formsprutningsverktygsmakaren slutföra nödvändiga beräkningar för att tillåta eftersökta toleranser i det formsprutade sensorchipet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)