Is more Really Merrier? : Challenges of using External Service Providers for Servitized Manufacturing Companies

University essay from Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Abstract:

Bakgrund: Tjänstefiering i tillverkningsföretag är ett aktuellt ämne där företag övergår från att endast sälja varor till att erbjuda kombinationer av varor och tjänster. Denna förändring är inte helt enkel eftersom företaget måste förbättra attityden mot tjänster i företagskulturen samt upprätta lämplig infrastruktur för produktionen av tjänster. Genom att använda sig av extern tjänsteleverans där man samarbetar med en annan part är det möjligt att bli mer flexibel och dela riskerna.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och kategorisera utmaningar med tjänsteproduktion för en serviceorganisation i ett tillverknings-företag. Vidare analyserar vi även hur användningen av externa tjänste-leverantörer påverkar dessa utmaningar.

Genomförande: Genom att göra en fallstudie på ett tjänstefierat tillverkningsföretag i Sverige, och intervjua fyra chefer inom serviceorganisationen har vi haft möjlighet att utöka och fördjupa den nuvarande litteraturen som handlar om utmaningar med extern tjänsteleverans.

Teori: Ett teoretiskt ramverk med utmaningar i de tre delarna av tjänste-produktion har skapats; tjänsteutveckling, intern organisatorisk design och leverans av tjänster.

Slutsats: Att använda sig av externa partners vid leverans av tjänster medför flertalet utmaningar för en serviceorganisation i ett tillverkningsföretag. Vår studie visar även att extern leverans av tjänster påverkar vissa utmaningar med tjänsteutveckling såväl som med intern design av en organisation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)