Information for production control

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

Abstract:

Syftet med studien är att utvärdera behovet av digitala informationsverktyg i produktionsfasen. Byggbranschen arbetar ständigt för att effektivisera arbetsmetoder i produktionsfasen. För att hantera dagens ökade informationsflöde samt möta marknadens krav på effektivisering av byggprocessen har vissa företag börjat använda digitala informationsverktyg som hjälpmedel. Detta för att hantera flödet av information ut till byggarbetsplatsen. I studiens inledande kapitel behandlas byggprocessens delar för att presentera den information som ligger till grund för produktionen. Detta följs av den information som genereras för styrning i produktionsfasen. Genom att erhålla denna information kan en utvärdering av informationsverktygens tillämpning utföras. Studien har genomförts på företaget Skanska. För att samla underlag till studien har det skett observationer och intervjuer på projektplatserna, vilket redovisas och ligger till grund för resultatet. Resultatet av studien har visat på fördelarna med informationstillgänglighet i kombination med rörlighet. Tjänstemännen (produktionschefer och arbetsledare) är i störst behov av informationsverktyg på grund av dess informationsbehov kombinerat med rörlighet i arbetet. Yrkesarbetare har inte samma informationsbehov därav är ett stationärt verktyg fullt tillräckligt i dess dagliga arbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)