Internal charging of logistic services at OEM Automatic

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Abstract:

OEM Automatic utför logistiktjänster åt enheter inom OEM-koncernen. För att debitera enheterna för de logistiktjänster som utförs används en kostnadsmodell. I dagsläget finns ett flertal problem med kostnadsmodellen som ger upphov till en missvisande debitering. I examensarbetet har därför en utredning gjorts för hur kostnadsmodellen kan utvecklas för att OEM Automatic ska kunna skapa en mer rättvisande debitering. Tre utvecklingsdelar för kostnadsmodellen har identifierats, vilka är debitering av fasta lagerhållningskostnader, en djupare kategorisering samt debitering av en fast orderkostnad. Implementering av de tre utvecklingsdelarna ger en ny kostnadsmodell med tre kostnadsposter och tre kostnadsdrivare där kostnader för att lagra och hantera artiklar synliggörs. Tänkbara effekter av en utvecklad kostnadsmodell är en ökad transparens och således mer rättvisande debitering av enheterna. Dessutom ger det upphov till att diskussioner kan föras mellan enheterna och OEM Automatic gällande hur lagerverksamheten bedrivs samt att beslut kan fattas på mer detaljerade grunder, vilket kan gynna hela koncernens resultat.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)