Makars pensionsrättigheter vid bodelning : Särskilt om privata pensioners karaktär av kapitalplacering eller försörjningsmöjlighet ur ett företagarperspektiv

University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Abstract:

Magisteruppsatsen behandlar pensionssparandets ställning vid bodelning mellan makar under deras livstid, dock främst vid äktenskapsskillnad. Historiskt sett har synsätten på pensionsrättens roll vid bodelning varierat mellan att anses som en framtida försörjningsmöjlighet och som en kapitalplacering. De olika synsätten får stor betydelse för individen vid bodelning då pensionsrättens värde antingen skall ingå eller hållas utanför bodelning. Bodelningsreglernas riktning har genom lagstiftaren gått emot en ökad gemenskapstanke, vilket går emot den övriga utvecklingen på äktenskapsrättens område.

I dagens samhälle har pensionen ett stort ekonomiskt värde. Många företagare tar, pga. av skatteklimatet, ut en relativ låg lön och därmed blir deras allmänna pension låg. Som kompensation väljs ofta ett tilläggssparande i form av tjänste- eller IPS pension. De medel som avsätts till sparandet skall enligt giftorätten ingå i bodelningen. Pensionens vara eller inte vara i bodelning kan därmed få extrema ekonomiska konsekvenser för makarna vid bodelning. Mot denna bakgrund har vi valt att undersöka hur pensionssparande skall behandlas vid bodelning. Arbetet diskuterar huruvida lagstiftaren valt att betrakta pensionssparandet som en framtida försörjningsmöjlighet eller en kapitalplacering och effekter därav.

Enligt praxis skall privat pensionssparande ingå i bodelning, tjänstepensionsspa-rande kan ingå medan den allmänna pensionen aldrig skall ingå i bodelningen. Regleringen är dock inte så enkel beroende på olika skyddsintressen som rättigheten kan vara behäftad med.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)