Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Syftet med studien är en fördjupning i hur man designar en takträdgård som är till för människor och samtidigt gynnar biologisk mångfald i stadsmiljö. Ett specifikt växtförslag har presenterats och resulterat i ett platsspecifikt designförslag som utarbetats utifrån förhållanden på platsen. Detta för att skapa en tilltalande grön miljö samt för att gynna biologisk mångfald. En kort bakgrundsstudie av utvalda insekter har arbetats fram. Studien berör hur de kan gynnas i urbana miljöer genom att bidra med habitat och önskade växter. Litteraturstudier har gjorts genom att söka information i vetenskapliga artiklar, böcker och aktuella hemsidor. Ett befintligt tak valdes för att verklighetsförankra arbetet, en takterrass på Malmö Live. Studier resulterade i en gedigen växtlista för taket och faktorer som gestaltningen baserdes på hämtades genom att analysera platsen och omgivande kontekt. Denna studie har resulterat i en design på en takträdgård som gynnar biologisk mångfald och människor som befinner sig platsen. Designen är ett bidrag till att gynna biologisk mångfald men ersätter inte naturliga boplatser för insekter. Förslaget på takträdgården kallas intensiv med mått som studier visar, men är skötselextensiv då växtvalet är noga utvalt för de faktorer som råder på platsen, så som vind, sol och kort substratdjup. Underlaget bildar en grund som förhoppningsvis kan inspirera till fler nya gröna miljöer i staden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)