Studies of the cellular dynamics of the FilP cytoskeleton in Streptomyces hyphae

University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

Author: Simon Hintze; [2015]

Keywords: Biology and Life Sciences;

Abstract: FilP- Ett protein med förstärkande egenskaper Bakterier finns i alla möjliga former och storlekar. Ett släkte bakterier som alla har varit i kontakt med, de flesta utan att veta om det, är Streptomyces. Streptomyces är en jordlevande bakterie som bildar ett nätverk av långa hyfer och är orsaken till att jord luktar som den gör. Men det är inte för sin jorddoft som Streptomyces är mest känd, det är nämligen så att Steptomyces producerar mycket av den antibiotikan som används idag. Men i den här undersökningen är det varken dess doft eller produktion av antibiotika som har varit i fokus, istället är det proteinet FilP som med sina intressanta egenskaper fått sig en närmare undersökning. Proteiner finns i alla levande organismer och har alla möjliga funktioner och egenskaper. Det proteinet som har undersökts här har liknande egenskaper med proteiner som finns bland annat i hår, hud och naglar. Det är en klass av proteiner som bildar ett nätverk av långa trådar vilka formar ett inre stärkande skelett i cellerna. Många olika aspekter hos ett protein kan studeras, det som jag har studerat är var proteinet befinner sig under olika omständigheter och vilka strukturer det bildar. För att kunna göra detta måste proteinet göras synligt på något sätt. Det som har gjorts här är att sammanlänka FilP med fluorescerande protein från antingen koraller eller maneter. Det man får då är ett enda stort protein med bägge proteinernas egenskaper, med anda ord, ett protein som både fluorescerar och beter sig som FilP. Tack vare det här nya sammanlänkade proteinet har jag kunnat bekräfta den tidigare teorin att FilP följer de växande topparna på bakteriehyferna, men även påvisa andra beteenden hos FilP som tidigare inte setts. Mina resultat har gett mer kunskap om FilP, vilket kan leda till djupare förståelse för den här klassen av proteiner i allmänhet, men även ge mer kunskap om den intressanta antibiotikaproducerande bakterien Streptomyces. Handledare: Nora Ausmees Masters examensarbete, 60hp i mikrobiologi, 2014-2015 Biologiska institutionen, Lunds universitet

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)