Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Hållbar bebyggelsestruktur: är något svårt att kvantifiera, kvalitetssäkra och följa upp. Detta kandidatarbete konstaterar att begreppet hållbar bebyggelsestruktur behöver kopplas till konkreta metoder som har sin förankring i vetenskaplig basis och är mindre beroende av politiska och ekonomiska förändringar. Litteratur- och dokumentsökningen inom ramen för kandidatarbetet visar på att det behövs tydliga direktiv samt lättapplicerbara metoder från myndigheter, vilket förefaller eftersträvansvärt i arbetet med att nå den hållbara bebyggelsestrukturen. Vid studier av metoder som Grönytefaktor (GYF) och certifieringssystem som BREEAM Community och LEED Neighborhood förefaller en kombination av dessa kunna leda till övergripande riktlinjer för hållbara förhållanden mellan bebyggelsestruktur och grönyta (densitet) för olika stadsdelar. På sikt kan helheter av hållbara bebyggelsestrukturer skapas, vilka är sammansatta av kvarter som följer riktlinjerna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)