Product Data Management inNew Product Introduction : A Qualitative Case Study of Ericsson, PIM RBSKista, Sweden

University essay from KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

Abstract:

Dagens företagsklimat skapar ökad press på företag att minska sin tid till marknad för nya produkter, samtidigt som konstnader ska minskas och en hög produktkvalitet skall hållas. Ett resultat av detta är att tillverkningsföretag måste utveckla och producera produkter fortare, till en lägre kostnad, med ökande kvalité för att upprätthålla sin konkurrenskraft. Inom marknaden för informations- och kommunikationsteknik sker det snabba förändringar, detta göra att produktutvecklingen är allt mer viktig. Hanteringen av produktdata är en viktig aspekt av produktutvecklingen, men också en av de mest  utmanande.  Målet  med  denna  forskningsuppsats  är  att  undersöka  vilka  processer  inom industrialisering som används för att samla och hantera produktdata. Produktdata och hanteringen av den är en viktig del av industrialiseringsprocessen samt produktutvecklingsprocessen.

PIM   (Product   Introduction   and   Maintenance)   RBS   (Radio   Base   Station)   Kista   är   en industrialiseringssite och har valts för denna fallstudie – då de representerar en ledande del av produktutvecklingen för utsedda produkter inom Ericsson som är ett världsledande företag inom informations-och kommunikationstekniks industrin. Denna forskning har utförst i linje med det valda fokusområdet att undersöka, beskriva och analysera de viktigaste metoderna som används inom PIM RBS Kista för att samla in, lagra och använda produktdata under produktutvecklingen i industrialiseringsprocessen.   Syftet   med   forskningen   är   att   bidra   till   forskningsområdet produktdatahantering. Fokus har legat inom Operations, där nya produkter realiseras under olika aktiviteter och från vilken produktdata är det viktigaste resultatet.

De  arbetsmetoder  som  har  identifieras  under  fallstudien  diskuteras  och  skapar  insikt  hur produktdatahantering  används  under  förverkligandet  av  nya  produkter  –  med  koppling  till produktionsverkstadsgolvet. Denna forskingsuppsats diskuterar även de huvudsakliga implikationera relaterat till produktdatahantering inom organisationen som är vald för denna fallstudie. Detta för att bidra med förbättringsförslag gällande nuvarande produktdatahanteringsmetod och system, samt verktyg, som finns implementerade idag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)