Scheduling of luggage handling staff at Landvetter airport

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Author: Sofia Persson Olsmyr; [2014]

Keywords: Schemaläggning;

Abstract:

Schemaläggning är en utmaning för de flesta företag och så även hos ground handling bolaget Aviator på Göteborg Landvetter Airport. Flygbranschen är en komplex bransch som påverkas av konjunkturer och efterfrågan. Branschen präglas av hård konkurrens och för Aviator är personalkostnaden den dyraste posten vilket gör schemaläggningen viktig, men svår. De upplever problem med sin schemaläggning som läggs på längre sikte i fyra veckors perioder, främst tidsåtgången det tar att schemalägga. Tidsåtgången beror på många olika faktorer som skall tas i hänsyn, så kallade input. Examensarbetet har utförts på uppdrag av Aviator, Göteborg Landvetter Airport, främst Mathias Johansson som är stationschef och schemaläggare. Syftet är att kartlägga processen av vilka input de använder sig av och hitta svagheter och styrkor i deras schemaläggning. Den metod som använts vid undersökningen av problemet har huvudsakligen varit litteraturstudier, observationer och en intervju. Det har resulterat i en processkartläggning av schemaläggningen och en SWOT-analys som identifierar svagheterna och styrkorna. Resultatet är en rekommendation till företaget om hur de skall gå tillväga för att få en mer tidseffektiv schemaläggning samt reducera kostnader och slöseri. Några av de förslagna förbättringarna är att genomföra ett system som samlar all data på ett ställa, anställa en person som enbart jobbar med schemaläggningen, se över sina processer oftare samt eventuellt börja använda sig av bemanningsföretag för att kunna hänga med i de olika konjunkturerna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)