Att nyanlända till landsbygden : en studie om immigranters erfarenheter av etableringsprocessen i svenska landsbygder

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: De senaste åren har många flyktingar kommit till Sverige och en del av dem som får uppe-hållstillstånd, i den här uppsatsen benämnda nyanlända, placeras ut i mindre orter på lands-bygden. Syftet med studien är att undersöka hur det är att komma som nyanländ till en lands-bygdsort i Sverige och vilka möjligheter och svårigheter man möter där den första tiden. Det är en kvalitativ studie som bygger på fenomenologiska intervjuer med nyanlända, deras fadd-rar och integrationssamordnaren i Mörbylånga kommun på Öland. De nyanlända har av olika anledningar begränsade möjligheter att påverka vart i Sverige de blir bosatta vilket upplevs som problematiskt. De upplever också fysisk, social och språklig isolering som blir extra stor i landsbygdens specifika kontext. Stor medial uppmärksamhet på flyktingsituationen gör att flyktingskapet blir ett stigma som påverkar relationen mellan nyanlända och andra, vilket syns särskilt tydligt i fadderrelationen. Tillsammans kan de ovanstående faktorerna bidra till en känsla av liminality, mellanrum i tillvaron, där de nyanlända ännu inte är framme utan på olika sätt fortsätter att vara flyktingar och vara på väg.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)