Cost calculation and market analysis of geothermal drilling methods: A study of competitiveness of Wassara water powered hammer drilling equipment

University essay from Luleå/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Abstract: Denna studie syftar till att utforska och gräva djupare i industriell marknadsföring och specifikt i köpbeslutsprocessens många delar.
Studien har utförts genom att analysera geoenergibranschen (bergvärmebranschen) där rivalitet föreligger mellan företag som konkurrerar om att leverera system som fungerar på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Däri har verksamhetsområdet borrhammartillverkare valts ut. I detta verksamhetsområde har deltaljstudier gjorts på ett specifikt företags vattendrivna borrhammarlösning och hur denna skiljer sig mot den konventionella luftdrivna borrhammarlösningen. Kunskap har i denna studie genererats genom att kombinera etablerade vedertagna vetenskapliga teorier med både omfattande kostnadskalkylering och djupgående intervjuer utförda med några av branschens mest erfarna och kunniga individer.
Resultatet har varit en generering av hur köpbeslutsprocessen i geoenergibranschen sker. Resultat visas i individers deltagande i köpbeslutsgruppen, deras preferenser i form av intresseparametrar och deras kostnadsmedvetenhet. Finansiella kalkyleringar har gjorts i syfte att belysa en beräknad och mer verklighetsnära kostnad av geoenergiborrning.
Helt överensstämmande med tidigare akademiska studier visar intervjuerna att den mest betydelsefulla parametern i köpbeslutprocessen är av finansiell karaktär. Studien visar en viss betydelse av andra faktorer i form av branschens medvetenhet om dessa faktorer.
Vidare har jämförelsen av kostnadskalkylen och de intervjuade branschrepresentanterna kunnat utröna en divergens mellan den uppfattade skillnaden i borrkostnad och den beräknade sådana. Det föreligger ett behov att informera marknaden om detta. Slutligen visar studien den oerhörda komplexiteten i köpbeslutsprocessen och dess olika medverkande, differentierade konstellationer och dess uppbyggnad.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)