Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Author: Ida Borg; [2019]

Keywords: Dystoki; Kejsarsnitt; Nötkreatur; Ko; Tacka;

Abstract: Vid dystoki är kejsarsnitt en behandlingsmetod som är användbar och i en del länder utförs ingreppet rutinmässigt. I ett examensarbete som publicerades 2010 av Jenny Eriksson studerades indikation, frekvens och utförande av kejsarsnitt på nötkreatur i Sverige år 2008. Denna information saknades när det gäller djurslaget får. Syftet med denna studie var att undersöka omfattning, indikation och utförande av kejsarsnitt på får samt utföra en uppföljande studie på nötkreatur. Målet var även att undersöka efterfrågan samt synpunkter avseende ingreppet hos fårägare i Sverige. Två enkäter med 18 respektive 14 frågor skickades ut via mejl till veterinärer verksamma med nöt-och fårpraktik samt till fårbesättningar anslutna till Gård & Djurhälsan. Enkäterna lades även ut i två grupper på Facebook. Antalet veterinärenkäter som besvarades var 254, vilket gav en svarsfrekvens på 37 %. Totalt besvarades 489 enkäter av fårägare. Det var många fårägare som valde att lämna kommentarer på frågorna, vilket kan tolkas som att ämnet engagerar fårägarna. Resultaten från enkäterna visar att antalet kejsarsnitt som utförs i Sverige är fler än vad som rapporteras in till Statens Jordbruksverk (SJV). Enkäterna visar även att ett fåtal veterinärer utför större delen av ingreppen. Kejsarsnitt på får verkar inte vara en metod som används mycket i fält i Sverige då endast ett kejsarsnitt rapporterats in till SJV under det senaste året, och tio kejsarsnitt utfördes av veterinärer senaste 12 månaderna enligt enkäten. Den främsta anledningen till att fårägare inte vill ha ett kejsarsnitt utfört är kostnaden för ingreppet medan vanligaste orsaken till att veterinärer inte utför kejsarsnitt är otillräcklig kunskap eller erfarenhet. Ett flertal kommentarer på båda enkäterna visar att veterinärer och fårägare lägger stor vikt på avelsåtgärder som att försöka avla på lätta förlossningar för att minimera risk för dystoki. Samtidigt kan kejsarsnitt ersätta långdragna förlossningar och därmed minskar djurens lidande.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)