Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. Det finns då olika strategier som företagen kan tillämpa för att öka lönsamheten och således överleva. En vanligt förekommande strategi för att öka lönsamheten är att diversifiera verksamheten genom att starta en verksamhet vid sidan av jordbruket. Diversifiering kan delas in i on-farm diversifiering samt off-farm diversifiering beroende på om verksamheten sker i anslutning till den egna gården eller inte. Det sociala nätverket är en nyckelfaktor för att utvecklandet av nya verksamhetsgrenar i jordbruksföretag skall lyckas. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som påverkar diversifieringsverksamheten i studiens fallföretag. Genom personliga intervjuer med sex fallföretag skapas en djupare förståelse för de bakomliggande faktorerna samt för hur det sociala nätverket påverkar diversifieringen. Den induktiva forskningsansats som tillämpas i studien möjliggör en bredare tolkning av empirin samt skapar en förståelse för den sociala kontexten, vilken den intervjuade personen befinner sig i. Denna studie finner inte en enskild faktor som påverkar diversifieringen hos alla fallföretag. Faktorerna är mycket komplexa och påverkas av varje företags unika situation. De faktorer som framkommer är ett effektivare resursutnyttjande, ekonomi, överloppstid, riskspridning, intresse, viljan att lära sig något nytt, en hög efterfrågan i omgivningen, samt viljan att arbeta hemma på gården. Det sociala nätverket har påverkat samtliga fallföretag och diversifieringen har även i samtliga företag lett till en ökad lönsamhet. I studien framkommer vissa skillnader i on-farm och off-farm diversifiering. Resursutnyttjande skiljer sig åt genom att on-farm diversifierade företag huvudsakligen använder outnyttjade utrymmen medan off-farm diversifierade företag använder maskiner och verktyg. Även det sociala nätverkets påverkan skiljer sig åt. On-farm diversifierade företag använder i större utsträckning starka kontakter i form av familj och off-farm diversifierade företag använder svagare kontakter i form av vänner och närliggande jordbrukare då diversifieringen sker.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)