Snow layer mapping by remote sensing from Unmanned Aerial Vehicles : A mixed method study of sensor applications for research in Arctic and Alpine environments

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Abstract: Examensarbetet presenterat i den här rapporten utfördes i syfte att kartlägga vilka sensorer och metoder som skulle kunna vara tillämpbara inom kartläggning av snölager i den arktiska regionen. För att göra den bedömningen har flera olika metoder använts. Intervjuer med experter inom relevanta områden hölls för att göra en initial kartläggning av vilken information som kan tänkas ligga till grund för det efterföljande steget, en kvantitativ regressionsanalys baserad på information insamlad genom systematisk analys av plattformar och sensorer som används i kartläggning baserad på fjärranalys. I denna analys identifierades relevanta korrelationsområden vilka sedan kunde analyseras närmare i en ’State of the art’-sammanställning av relevanta publikationer för att ge en rättvisande insyn i vilka metoder som finns tillgängliga och vad deras respektive styrkor och svagheter är. Slutligen genomfördes en flygning i syfte att praktiskt bedöma vilken kvalitet man kan uppnå i snökartläggning med enkelt tillgängliga konsumentprodukter. Resultaten pekar på att snökartläggning med drönare är ett lovande komplement till vanliga, manuella mätningar. Rekommendationer för vidare studier inkluderar komponentspecifika undersökningar, plattformsdesign och marknadskartläggning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)