Hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Abstract: Denna studie fokuserar på problemet där flesta elever tappar intresse, motivation och lust att lära sig matematik eftersom de upplever att det är ett svårt ämne. Syftet med detta arbete å andra sidan är att undersöka om hur matematikundervisning som har vardagliga samband påverkar elevernas lärande. Studien vill också belysa hur lärare arbetar så att undervisningen i matematik kan bidra till att elever utvecklar intresse för matematik och förtroende för deras förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Resultaten är baserade på en analys av elevers och lärares enkäter. Det finns tjugotvå (22) elever och fyra (4) legitimerade matematiklärare som deltog i denna studie. Eleverna går i årskurs sex (6) och lärarna undervisar olika klasser från årskurs ett (1) till sex (6). Enkäten behandlade olika frågor bland annat; elevernas intresse, motivation och lärande när lektioner har vardagliga samband.När det gäller motivation, 19 elever svarade att de är mer motiverade att lösa matematiska uppgifter när de använder eller arbetar med material eller något som hjälper dem att lösa uppgifterna. Med samma siffror svarade å andra sidan att de tappar lusten eller motivation när lektionerna inte är kopplade till saker som de vet eller gillar. När det gäller inlärning/ undervisning gick både elever och lärare i samma håll. Alla 22 eleverna svarade att de lär sig bättre när läraren använder vardagliga samband för att lösa eller förklara matematiska problem eller begrepp medan 3 lärare svarade att dem anser att deras elever lär sig matematik bäst när lektionerna är kopplade till saker de vet eller gillar. Resultaten av denna studie visar emellertid att elevernas intresse, motivation och prestation i matematik ökar när lektioner är kopplade till vardagliga samband.Nyckelord: intresse, matematikundervisning, motivation, lärande, vardagsanknytning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)