SYSTEMATIC SOCIAL OBSERVATION OF PHYSICAL DISORDER IN INNER-CITY URBAN NEIGHBORHOODS THROUGH GOOGLE STREET VIEW: THE CORRELATION BETWEEN VIRTUALLY OBSERVED PHYSICAL DISORDER, SELF-REPORTED DISORDER AND VICTIMIZATION OF PROPERTY CRIMES

University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Abstract: Sambandet mellan den fysiska miljön och brottslighet har sedan länge varit en relevant fråga inom den kriminologiska diskursen. Den föreliggande studien ämnar vidare undersöka huruvida fysisk oordning i urbana bostadsområden kan studeras genom Google Street View, ett webbaserat instrument för virtuella observationer. Syftet med studien är att undersöka om virtuellt observerad och självrapporterad uppfattad grad av fysisk oordning i bostadsområdet mäter samma fenomen, men även om virtuellt observerad fysisk oordning kan förklara skillnader i självrapporterad utsatthet för egendomsbrott. Genom att utföra virtuella observationer av fysisk oordning med hjälp av Google Street View i tjugo centralt belägna bostadsområden i Malmö visar resultaten att observerad och självrapporterad grad av fysisk oordning är starkt korrelerade och förefaller mäta samma fenomen. Resultaten visar även att observerad nivå av fysisk oordning genom Google Street View till viss del kan förklara variansen av utsatthet för egendomsbrott mellan bostadsområden. Avslutningsvis framhålls i studien att virtuella observationer genom Google Street View är ett lovande samt potentiellt kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att undersöka graden av fysisk oordning i urbana bostadsområden. Användandet av Google Street View kantas dock av flera begränsningar som både framhålls och diskuteras grundligt i denna studie.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)