Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. Arbetet undersöker därför hur en del av Dragarbrunnsgatans gångfartsområde i Uppsala kan öka sina kvaliteter som gångfartsområde genom att bli mer inkluderande för personer med synskador. Genom litteratur, intervju, SWOT-analys och analyser baserat på designprinciper undersöks en del av Dragarbrunnsgatan. Litteraturen som undersöks knyter an till teman som tillgänglighet för synskadade och god gestaltning för gångfartsområden. Även litteratur som behandlar bestämmelser, lokala strategier för tillgänglighet och gångfartsområden samt en översikt av tidigare studier genomförs. För att få en djupare förståelse för Dragarbrunnsgatan unika förutsättningar genomförs en intervju med personer med insyn i tillgänglighet för synskadade och Dragarbrunnsgatan. Resultaten ska sedan ligga till grund för ett gestaltningsförslag för en del av Dragarbrunnsgatan. Gestaltningen vill belysa att god tillgänglighet för synskadade skapar förutsättningar för kvaliteter som gångfartsområde.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)