Viability of Virtual Reality techniques in identifying environmental stressors on female employees in an IT workplace

University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

Abstract: Dagens IT-område är tungt mansdominerad trots att det arbetas med att introducera fler kvinnor till fältet och det arbetas för att behålla dessa kvinnliga anställda [2, 3, 5]. Denna forskning visar hur Virtual Reality (VR) tekniker kan användas som verktyg för att identifiera en av de faktorer som kan vara orsaken till att kvinnor lämnar, nämligen de fysiska miljöstressorerna som påverkar kvinnliga anställda inom IT-branschen. Målet med denna studie var att utvärdera genomförbarheten av ett VR-baserat tillvägagångssätt för att testa faktorer som miljöstressorer. Studien försöker också introducera mer information om VR-baserad testning och observation och vilka fördelar det kan medföra samt ge information till IT-baserade företag där fysiska miljöstressorer kan orsaka missnöje på arbetsplatsen bland kvinnliga anställda. Studien gjordes i fyra steg, en litteraturstudie för att samla in information om situationen för kvinnliga medarbetare samt aktuell forskning inom VR, ett design and creation steg för att skapa en prototyp för att identifiera stressorer på en arbetsplats, en pilotstudie för att bekräfta designbeslut och allmän testbarhet och slutligen ett fallstudie-experiment av kvinnliga anställda på ett IT-konsultföretag för att samla in data och utvärdera VR-lösningen som ett verktyg för att identifiera och utvärdera stressorer på kvinnliga anställda. Uppgifterna från experimentet samlades in genom inspelning av användarinteraktioner med den virtuella miljön och via enkäter. Två enkäter användes, en före VR-upplevelsen och en efter. Detta gjordes för att ta reda på hur VR-upplevelsen påverkat deltagarna och om de kunde identifiera olika stressorer. Resultaten av studien visar att alla fem av de utvärderade miljöstressorerna kunde identifieras med hjälp av VR-lösningen och att man kan potentiellt hitta sätt att minska stress som kvinnliga anställda upplever. Detta genom att tillämpa det som har hittats med en studie som denna studie. Lösningen kan också potentiellt anpassas för att vara tillämplig på andra områden än IT.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)