Grottan som symbol och upplevelse

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: Underjordens landskap är något som intresserar och fascinerar många människor. Grottor lockar till sig turister och utforskare över hela världen. Den har en förmåga att generera flera olika associationer till oss just för sitt starka symbolvärde. Grottan är intressant att dokumentera i flera olika vetenskapsgrenar och kan därför ses som en tvärvetenskaplig företeelse. Upplevelsen av grottan påverkas av vad den symboliserar och vilket vetenskap-ligt intresse vi har med vårt besök. Målet med denna uppsats har varit att dokumentera grottors betydelse för människor med hänseende till tvärvetenskapen de berör, deras sym-bolik och till hur människor upplever dem utifrån sina sinnen och minnen. Syftet har varit att skapa ett underlag kring varför och på vilket sätt grottor kan vara ett kulturarv, utifrån vad de kan symbolisera och hur de kan upplevas. Uppsatsen har skrivits utifrån frågeställningarna; hur en grotta definieras, vad den symboliserar, om en skapad grotta kan ge samma eller liknande upplevelse som en naturligt bildad och på vilket sätt grottan kan vara ett kulturarv. För att svara på frågeställningarna gjordes en undersökande litteraturstudie som kompletterades med egna observationer. Under de egna observatio-nerna besöktes olika typer av grottor med olika karaktär; tre grottor på Kullaberg, grottan i Kungsparken och Balsbergsgrottan. På dessa grottexpeditioner diskuterades upplevelsen av grottan med dem som följde med. En grotta kan vara något svårdefinierad, det finns en allmän geologisk definition men sedan finns det flera andra företeelser som också kallas grotta av olika anledningar. Den fysiska grottan skapar förutsättningar till bland annat material, rumsbildning och klimat. Grottan i sinnevärlden påverkar vår fantasi och upplevelser. Hur grottan ses som symbol kan vara olika för olika människor, den kan till exempel representera ett boställe, gömställe, något farligt eller gudomligt. Slutsatserna som drogs från de egna observationerna i de olika grot-torna var att omgivningen, grottans symbolik och associationer vi har, påverkar ens upple-velse. Grottan kan vara ett betydande kulturarv med hänseende till historik, karaktär och upplevelse. Dock behöver inte alla grottor klassas som kulturarv då de kan ha blivit upp-täckta på senare tid eller om de inte är intressanta för människan, frågan är om det finns grottor som inte väcker nyfikenhet eller frågor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)