The relationship between leniency programmes and action for damages - A Comparative study in the competition laws of the European communities, Sweden and the U.S.

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Offentligrättsliga sanktioner av EU:s konkurrensrätt är ett välutvecklat område. Detsamma gäller dock inte för civilrättsliga sanktioner. Kommissionen har antagit en Grönbok, som beskriver flera problem som behöver lösas för att uppnå att privata sanktioner i framtiden fungerar som ett naturligt komplement till de offentligrättsliga. Skadeståndsanspråk framförs i nationell domstol i en medlemsstat, vilket innebär att det är processrätten i den specifika medlemsstaten som gäller i just det fallet. Fram tills idag har praxis i ECJ och även inför medlemsstaternas domstolar varit sällsynt, men efter det så kallade Courage fallet finns det ingen tvekan till att rätt till skadestånd följer på en överträdelse av EU:s konkurrensrätt. Ett problem som måste lösas är förhållandet mellan ''leniency'' programmet/programmen och framförande av skadeståndsanspråk. Detta beror på faktumet att om en kartellmedlem ''blows the whistle'' och därmed får immunitet så hindrar inte detta att ett beslut eller en dom från Kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet tas om att konkurrensrätten har blivit överträdd. Företaget blir dock inte bötfällt. Kommissionen har tydligt uttalat att det faktum att ett företag får immunitet inte hindrar civilrättsliga konsekvenser. Följaktligen, kan ett antaget beslut fungera som bevis i en framtida civilrättslig process, där ett företag kan bli skadståndsskyldigt, kanske till och med i flera fall. Balansen mellan att behålla incitamenten till att ansöka om immunitet och incitamenten att söka skadestånd till följd av en konkurrensbegränsande handling är inte en lätt balansgång. Lösningar finns, men många aspekter måste tas med i avvägningen för att ramverket ska underlätta ett effektivt genomdrivande av konkurrensreglerna och även leda till harmonisering. Grönboken uppföljs av en så kallad Vitbok, som kommissionen kommer att ge ut under år 2007. Den senare kommer förhoppningsvis att resultera i ett rimligt ramverk som blir lätthanterligt för medlemsstaterna och även leda till harmonisering. Emellertid har Vitboken ännu inte utgivits och trots att så är fallet, är det ändå inte inaktuellt att beskriva ''leniency'' programmet och skadeståndsanspråkets förhållande till varandra som det är utformat idag. Eftersom EU:s konkurrensrätt ska implementeras i medlemsstaternas nationella rätt är det också viktigt att ge exempel på hur så har skett. Dessutom, eftersom regelverket för skadestånd inom konkurrensrätten ännu inte är färdigställd, kan EU snegla på andra rättssystem, såsom USA som har en välutvecklad konkurrensrätt, för vägledning. Utvecklingen av ''leniency'' program/programmen och skadeståndsrätten kommer att underlätta för Kommissionen att påträffa överträdelser av konkurrensrätten och att hitta en egen balans mellan offentligrättsliga och civilrättsliga sanktioner som bäst uppnår syftet med EU:s konkurrensrätt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)