Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. Såväl strukturella- som biokemiska försvar samarbetar för att växten ska få överleva och föröka sig. Men överlevnad kommer inte utan uppoffring och plantan kan få betala dyrt för sin överlevnad. Både blombildning och smak är några kvalitetsaspekter som kan påverkas vilket betyder att fördelar och nackdelar med ett inducerat försvar måste ställas mot varandra för att avgöra om kostnaderna vägs upp av fördelarna. I denna studie görs en kartläggning av hur växtens försvar är uppbyggt och en djupdykning i den kemiska delen görs för att undersöka dess potentiella styrbarhet. Appliceringen i hydroponiska system ger möjlighet att kontrollera och styra odlingsförhållanden för att lättare inducera stress och en önskad respons hos växten vilket leder till bättre försvar mot angrepp.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)