Towards sustainable rural development in Bergslagen : mapping stakeholder opinions as base for action

University essay from SLU/School for Forest Management

Abstract: De flesta politiska riktlinjer har idag en hållbar samhällsutveckling som övergripande och gemensam nationell ambition. Det innebär att uppsatta mål för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska nås i samverkan mellan aktörer från olika sektorer och på olika beslutsnivåer. Att förstå vad det innebär på lokal och regional nivå, och hur man kan nå de målen, är inte så enkelt. Syftet med denna studie är att skapa ett underlag som kan användas i arbetet med hållbar landsbygdsutveckling, inom den informella regionen Bergslagen i Sverige. Hinder och möjligheter för hållbar landsbygdsutveckling har analyserats genom att arrangera fokusgruppdiskussioner med olika intressegrupper i samhället. Insamlade data i form av intressegruppernas uppfattningar har analyserats och kategoriserats efter ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt delats in i kategorier beroende på vilken typ av ekosystemtjänst de berör. Resultaten visade att intressegruppernas fokus var på tillgodoseende och kulturella ekosystemtjänster liksom ekologiska och sociala hållbarhetsdimensioner. Arbetssättet och resultaten kan användas för att bidra till en kunskapsbaserad dialog, och för att underlätta samarbete mellan olika aktörer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)