Enforcement of laws regulating domestic work - a case study of South Africa

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: I juni 2011 antog ILO konventionen om goda villkor för hushållsarbetare. Konventionen fastställer anställningsvillkor och arbetsrättigheter för hushållsarbetare. Hushållsarbete sker, till skillnad från andra former av arbete, i privata hem utan insyn från det offentliga och är ofta ett ensamarbete. Detta innebär att hushållsarbetare riskerar att bli utsatta för missförhållanden och exploatering. Konventionen om goda villkor för hushållsarbetare förpliktigar stater att realisera dess bestämmelser genom lagstiftning. Hushållsarbetets specifika karaktär väcker dock vissa frågor angående staters möjlighet att genomdriva nationell lagstiftning på området. Den här uppsatsen undersöker det praktiska genomdrivandet av redan existerande nationell lagstiftning som reglerar hushållsarbetares arbetsvillkor och arbetsrättigheter genom att undersöka exemplet Sydafrika. Sydafrika har sedan 1993 vittomfattande arbetsrättslagstiftning inom detta område och har etablerat mekanismer för arbetsinspektioner och arbetsrättslig tvistelösning för att genomdriva arbetsrättslagstiftning som reglerar hushållsarbetares arbetsvillkor och arbetsrättigheter. För att undersöka det praktiska genomdrivandet av sydafrikansk arbetsrättslagstiftning på området genomfördes våren 2011 en fältstudie i Sydafrika under vilken data inhämtades genom intervjuer med relevanta personer. Data som inhämtades under fältstudien samt data erhållen från annat material indikerar att det Sydafrikanska systemet för arbetsinspektioner och arbetsrättslig tvistelösning stöter på många hinder vad gäller genomdrivandet av arbetsrättslagstiftning som reglerar hushållsarbete. Dessa hinder beror på hushållsarbetets specifika karaktär och resultatet från undersökningen är därför generellt applicerbart. Den slutsats som kan dras är att alternativa åtgärder till arbetsinspektion och arbetsrättslig tvistelösning är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt skydd av hushållsarbetares arbetsrättigheter och arbetsvillkor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)