Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. Patrik Grahn är en forskare som har gjort ett flertal studier om grönområden och dess betydelse för människan. Tillsammans med andra forskare har Grahn tagit fram åtta parkegenskaper som kan fungera som riktlinjer och vägledning när man ska inventera en park eller när en park ska utformas. Eftersom traditionella grönområden hotas har nya gröna alternativ experimenterats fram. Ett alternativ som används allt mer är gröna tak. Det finns olika typer av gröna tak. Den mest avancerade konstruktionen har fler användningsområden och kan användas som en takpark. En takpark är ett grönt tak som människor kan använda som en allmän park. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur behovet av både förtätning och grönområden kan tillgodoses utifrån Grahns parkegenskap artrikedom på ett grönt tak. Metoden för denna uppsats är en litteraturstudie kallad översiktsstudie. Litteraturstudien sammanställs i riktlinjer som sedan prövas i principskisser. Resultatet pekar på att det är möjligt att gestalta en takpark enligt Grahns parkegenskap artrikedom men att det krävs särskilda förutsättningar, såsom en avancerad takkonstruktion och att takparken underhålls regelbundet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)