Idékatalog för utveckling av ett naturlikt grönområde : analys av och idéer för en utveckling av Tre högars park i Lund

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Tre högars park är en naturlik park belägen i östra kanten av den skånska staden Lund. Den anlades mellan 1969 och 1973 i samband med att staden expanderade. Idag är den i behov av en upprustning och utveckling för att bli en mer välkomnande och upplevelserik park. Inom detta examensarbete har olika platsanalyser gjorts i parken. Dessa har visat på styrkor och svagheter i form av kvaliteter så som en mogen karaktär, fina utsikter och ett intressant djurliv, men också brister så som ett ensartat och förvuxet intryck bland planteringarna samt trasig och bristfällig utrustning. Analyserna, tillsammans med inspiration från både litteratur och referensplatser, har legat till grund för olika idéer och förslag på utveckling av parken. För att få en uppfattning av vilka av förslagen som skulle vara mest lämpade för implementering i parken, skickades de ut till en referensgrupp bestående av både brukare och kommunrepresentanter. Deras åsikter har gett en bild av hur genomförbara och uppskattade förslagen är. De har också i lett till en modifiering av vissa förslag. Referensgruppens synpunkter och kommentarer har, tillsammans med de identifierade behoven i parken, sedan motiverat en prioritering av förslagen. Som exempel på utvecklingsidéer kan nämnas att öka den biologiska mångfalden, utveckla bestånden för ett mer varierat uttryck, anlägga en naturlekplats, föra dit grillplatser samt en hundrastgård. Förhoppningsvis kommer detta examensarbete att kunna användas som inspiration för den av kommunen planerade upprustningen av parken. Idékatalogen kan kanske också inspirera arbetet i andra projekt av liknande karaktär.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)