The effects of digitization on the music industry – From the viewpoint of music creators and independent record labels in Sweden

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Digitaliseringen, uppkomsten och den ökade populariteten av on-demand musikstreamingtjänster har förändrat musikbranschen i snabb takt. Tidigare studier visar att digitaliseringen har påverkat sättet hur media skapas, publiceras, distribueras och konsumeras. Studier om digitaliseringens effekter på kreatörer och distributörer inom musikbranschen visade sig däremot vara få. Det ansågs därför som en möjlighet att utforska hur artister och oberoende skivbolag uppfattar digitaliseringens effekter för att minimera den nuvarande kunskapsluckan. Den explorativa sekventiella studien bestod av två faser och baserades på en kombination av olika metoder. Den initiala studien utgjordes av tre kvalitativa intervjuer och resulterande arbetsteorier prövades därefter i en kvantitativ enkätundersökning (n=81). Resultatet indikerar att större andelen av oberoende skivbolag har anpassat sina affärsmodeller och utvecklats till s.k. 360°-musikföretag. Resultatet visar vidare att digitaliseringen har till viss grad påverkat sättet hur musik skapas och produceras, med en tendens mot en mer individualistisk och digital process, och vidare medfört en förenkling för artister att publicera sin musik. Artisternas intäkter har däremot inte förbättrats och många upplever att arbetsklimatet har försämrats. Resultatet visar att digitaliseringen sedan uppkomsten av musikstreamingtjänster har medfört omvälvande förändringar, dock verkar dessa inte ha lett till en demokratisering av musikbranschen utan enbart till en förflyttning av makten från skivbolagen till musikstreamingtjänsterna. Både artister och oberoende skivbolag uppfattar att den nära framtidens främsta utmaningar å ena sidan är att uppnå en skälig betalning för artister, samt å andra sidan att framgångsrikt marknadsföra musiken för att nå igenom bruset. Det indikeras vidare att regler och lagar är nödvändiga för att kunna säkerställa en hållbar utveckling av musikbranschen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)