Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. Med hjälp av begrepp som brokers, governance och social tillit har materialet analyserats. Studien visar att civilsamhället är kärnan i genomförandet av kulturen på lokal nivå. Detta underlättas av att det finns en lokal samverkan mellan kommun och föreningsliv. En sådan samverkan möjliggörs av att det finns en tydlig rollfördelning, där kommunen har rollen som stödjare och civilsamhället rollen som genomförare av satsningar på kultur. För att det ska fungera i praktiken krävs det social tillit och personer som förmedlar resurser och information mellan civil och offentlig sektor. Som en liten landsbygdskommun skapar den geografiska platsen särskilda förutsättningar för skapandet av kultur. Det krävs ett brett samarbete för att kunna förverkliga idéer, ett samarbete som bidrar till att bredda både bilden av och innehållet i kulturen. Den platsbundna gemenskapen som återspeglas i det ideella engagemanget blir till en fördel för organiseringen av kulturen. Kulturen kan även fungera som en förmedlare av mötesplatser på en plats där både befolkning och samhällsservice har minskat, och med dem även de naturliga mötesplatserna. Civilsamhällets roll som genomförare av kulturen riskerar emellertid att kulturaktiviteter främst skapas i bygder där det redan finns eldsjälar och ett aktivt föreningsliv. Studieförbund såsom ABF:s lokalkontor i Bräcke spelar där en viktig roll i att skapa aktivitet och sociala mötesplatser i såväl tätorterna som i de mindre byarna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)